Prevencia


Názov projektu:
Prevencia pred páchaním priestupkov
Dátum realizácie:
Priebežný, celoročne, začiatok od 08.11.2016
Miesto realizácie:
Územie obce Bernolákovo, OcP Bernolákovo
Personálne zabezpečenie:
Príslušníci Obecnej polície Bernolákovo
Finančné krytie:
Bez finančných nákladov
Popis projektu:
Preventívny projekt je určený deťom umiestneným v DeD Nádej Bernolákovo. Zámerom projektu je poskytnúť mladistvým informácie a rady v oblasti prevencie kriminality. Podstatou je zvyšovanie trestno-právneho vedomia mládeže, predchádzanie páchania trestnej činnosti deťmi a znižovanie rizika stať sa obeťou trestného činu.V rámci projektu sú príslušníkmi OcP tiež vykonávané besedy v detskom domove, s tematickým zameraním na trestno-právnu zodpovednosť detí a mládeže, konkrétne na predchádzanie páchania priestupkov a trestnej činnosti, šikanovania, krádeže, lúpeže, poškodzovania cudzích vecí, drogovej kriminality, extrémizmu, obchodovania s ľuďmi a iné.
Využitie a cieľ projektu:
Cieľom programu prevencie je utváranie vhodných životných postojov a názorov u mladistvých umiestnených v DeD s cieľom predchádzania priestupkového konania, predchádzania rizikového  správania sa. Cieľom programu prevencie je utváranie vhodných životných postojov a názorov u mladistvých umiestnených v DeD s cieľom predchádzania priestupkového konania, predchádzania rizikového  správania sa. Formou aktívnej účasti a spolupráce príslušníkov OcP s mladistvými zabezpečiť sprístupnenie informácií mladistvému v oblasti prevencie kriminality, zvyšovanie odolnosti voči nepriaznivým tlakom nevhodných prejavov správania sa jednotlivcov v partii.
Poďakovanie:
Náčelník OcP, p. Milan Krampl, príslušníci OcP: Ing. Marek Danko, p. Adam Šipoš