Florbal


Názov projektu:
Športom ku zdraviu
Dátum realizácie:
November 2016 – máj 2017
Miesto realizácie:
Areál DeD Nádej Bernolákovo, telocvičňa ZŠ Bernolákovo
Personálne zabezpečenie:
Vychovávateľ DeD Nádej
Finančné krytie:
DeD Nádej Bernolákovo
Popis projektu:
V priestoroch detského domova je iba malá miestnosť určená na športové aktivity, hlavne stolný tenis. Deti, umiestnené v DeD, majú možnosť využívať túto miestnosť, avšak z bezpečnostných dôvodov, výlučne pod dozorom dospelej osoby – vychovávateľa. Vzhľadom na to, že v rámci jednej samostatnej skupiny je umiestnených 9 detí a v službe je zvyčajne 1 vychovávateľ, je veľmi ťažké uspokojiť potreby a záujmy všetkých detí (nakoľko sa záujmy detí líšia v závislosti od ich veku, pohlavia, a pod.) a taktiež nie je možné, aby sa bolo toľko detí súčasne v tejto miestnosti.V priestoroch detského domova je iba malá miestnosť určená na športové aktivity, hlavne stolný tenis. Deti, umiestnené v DeD, majú možnosť využívať túto miestnosť, avšak z bezpečnostných dôvodov, výlučne pod dozorom dospelej osoby – vychovávateľa. Vzhľadom na to, že v rámci jednej samostatnej skupiny je umiestnených 9 detí a v službe je zvyčajne 1 vychovávateľ, je veľmi ťažké uspokojiť potreby a záujmy všetkých detí (nakoľko sa záujmy detí líšia v závislosti od ich veku, pohlavia, a pod.) a taktiež nie je možné, aby sa bolo toľko detí súčasne v tejto miestnosti.
Preto sme požiadali miestnu základnú školu o možnosť prenájmu telocvične v zimnom období a ihriska s umelou hracou plochou v letnom období za účelom športových aktivít – florbal a futbal. Touto spoluprácou je možné poskytnúť deťom priestor na vytvorenie a udržanie si vhodných názorov a postojov k zdravému životnému štýlu, k zodpovednosti za vlastné zdravie. V neposlednom rade si takto deti môžu vytvoriť pozitívny vzťah a dôveru k zodpovedným osobám aj mimo prostredia  detského domova, ktoré by im boli po opustení DeD základom pre zdravé interpersonálne vzťahy.
Využitie a cieľ projektu:
Našim cieľom je viesť deti k aktívnemu tráveniu voľného času, k športovaniu, k zdravému životnému štýlu, k aktívnej starostlivosti o svoje zdravie. Do činnosti budú zaradené spoločné športové aktivity, ktoré pomôžu budovať pozitívnu klímu v danej skupine detí, vzťah k športu, stmelia kolektív skupiny a utužia vzťahy medzi deťmi navzájom. Deti zažijú spoločné chvíle so svojimi rovesníkmi, a tiež si vybudujú prirodzený rešpekt voči dospelým osobám, ktoré budú vnímať ako svoje vzory a oporu, čo môže prispieť k ich socializácii.
Poďakovanie:
Riaditeľke ZŠ za prenájom telocvične a vychovávateľovi DeD Nádej, Bc. Robertovi Hanuškovi, ktorý zabezpečuje tieto športové aktivity.